Regulamin sklepu

01. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich umów zawartych pomiędzy Sklepem internetowym dostępnym pod adresem www.3coty.com, prowadzonym przez: 376west sp. z o.o., Bąkowska 3C, 05-800 Pruszków, KRS 0000470202, NIP 7010388860, REGON 146789550, właściciela marki 3coty® i jego Klientami. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, zawierania i realizacji Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przeznaczonych dla Klientów Sklepu.

02. Kontakt ze Sklepem

Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

03. Słownik pojęć

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Klient – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta i/lub Przedsiębiorca.

Sprzedawca – 376west sp. z o.o., Bąkowska 3C, 05-800 Pruszków, KRS 0000470202, NIP 7010388860, REGON 146789550, właściciel marki 3coty®.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Usługa świadczona drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

04. Świadczenie usług drogą elektroniczną

A. Rodzaje usług elektronicznych: prowadzenie konta klienta; newsletter; uczestnictwo w społecznościach internetowych, w tym komentowanie wpisów na blogu Sklepu i pozostawianie opinii do Produktów oferowanych w Sklepie; członkostwo w klubie 3cotyClub.

B. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:

  • Do korzystania ze Sklepu niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari; aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); włączona obsługa plików cookies.
  • Zakazane jest dostarczanie przez Klienta w ramach Sklepu treści zabronionych przez przepisy prawa.

C. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

  • Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne, mają charakter ciągły i bezterminowy.
  • Klient może zawrzeć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysyłkę Formularza Rejestracyjnego przypisanego dla danej usługi świadczonej drogą elektroniczną znajdującego się w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej Sklepu.
  • Zarówno Klient, jak i Sprzedawca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli na adres e-mail: [email protected].

D. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłosić mailowo na adres: [email protected]. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

05. Zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży

A. Przebieg procesu zamówienia
376west jako właściciel marki 3coty® oferuje swoim Klientom najwyższej jakości mokrą karmę dla kotów. Przedstawienie asortymentu w naszym sklepie internetowym jak i stacjonarnym jest niezobowiązujące i niewiążące i nie przedstawia oferty w sensie Kodeksu Cywilnego. Klient, klikając na produkt lub opis produktu, otrzymuje pełen opis danego produktu. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku zakupowym poprzez podanie żądanej ilości i kliknięcie na symbol koszyka zakupów.

Po wybraniu wszystkich zamawianych produktów, klient przechodzi do podglądu zamówienia klikając na przycisk „Twój koszyk”, wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.

Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk „Do kasy”. Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku.

Na stronie Szczegóły płatności klient wybiera adres dostawy, jak i metody płatności. Znajdują się tu wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia (w tym ustawowy podatek VAT), dostawy i kosztów przesyłki. Aby sfinalizować zamówienie, należy zgodzić się z regulaminem (po jego uprzednim przeczytaniu) a następnie kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”. Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona.
Sprzedaż oferowanego towaru następuje tylko w ilościach detalicznych. Oferty 376west i 3coty® kierowane są do osób pełnoletnich. 376west Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo anulowania zamówień – również bez podania powodu.

B. Ceny, koszty przesyłki i dostawy
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy skalkulowane na podstawie cen uzgodnionych z przewoźnikiem (w tym opłaty za transport, dostarczenie i/lub usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. Gdy charakter przedmiotu Umowy Sprzedaży nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu. Do każdego zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu. Zaakceptowanie Regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej wymaganej przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

C. Zawarcie umowy
Przedstawienie produktów w sklepie 3coty.com służy jako informacja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk „Wyślij zamówienie”. Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna z 376west następuje w momencie, gdy 376west przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).

D. Metody płatności
Metody płatności dostępne w sklepie to (w zależności od kraju dostawy): płatność kartą kredytową/płatność internetowa/płatność przelewem za pomocą systemu płatności: payU, PayPal, MyPOS, Klarna.

W określonych przypadkach lub w zależności od wybranego przez klienta rodzaju dostawy, 376west zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Dostępne metody płatności.

E. Dostawa
376west dostarcza swoje towary do klientów detalicznych, właścicieli kotów, klinik weterynaryjnych, hodowli i tym podobnych za pośrednictwem przewoźników: DHL Parcel, DHL Express lub Pocztę Polską. Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Czas liczony jest od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych wartości zamówienia na koncie 376west.

Informacje o kosztach dostępna jest na stronie. Po złożeniu zamówienia klient dostaje potwierdzenie wysyłki z numerem paczki. Klienci, którzy założyli konto w Sklepie mają dostęp do informacji o kosztach w swoim profilu.

Dostawy odbywają się w godzinach 09:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy kuriera.

W przypadku, gdy 376west, nie z własnej winy, nie jest w stanie dostarczyć zamówionego towaru, 376west może wypowiedzieć umowę. Wówczas 376west powinno niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta.

Przesyłki przygotowujemy do wysyłki tak, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia w trakcie transportu. Kurier odpowiada za towar do chwili podpisania przez Państwa dokumentów przewozowych. Podpisanie listu przewozowego, równoznaczne jest z oświadczeniem o treści: „Potwierdzam odbiór przesyłki w stanie nieuszkodzonym i zgodnym z zamówieniem”, tak więc przed złożeniem podpisu prosimy o dokonanie oględzin, czy opakowanie nie zostało uszkodzone, oraz o przeliczenie towaru. W przypadku uszkodzenia lub ewentualnych braków, niezbędnym dokumentem do roszczeń reklamacyjnych jest protokół szkody. Kurierzy mają obowiązek posiadania formularza.
Kurier nie ma prawa odmówić Państwu tej możliwości z jakiejkolwiek przyczyny. Proszę pamiętać, że podpisanie przez kuriera protokołu jest podstawą do roszczenia praw reklamacyjnych wobec podmiotu świadczącego usługę transportową. Oryginał protokołu zabiera kurier.
Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Kuriera, a następnie Sklep pod adresem [email protected]. W takim wypadku 376west będzie miało możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego usługę transportową lub u ubezpieczyciela. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki rękojmi. W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, 376west przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej Umowy Sprzedaży z 376west. Klientowi nie przysługuje w tej kwestii prawo wyboru lub odwołania. Więcej informacji jest dostępnych w naszym regulaminie o ochronie danych osobowych.

06. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością 376west, aż do momentu całkowitej zapłaty przez Klienta za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą 376west.

07. Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta albo wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail [email protected].

Oświadczenie może zostać złożone również na formularzu stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 11.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkt na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, zostanie wysłana za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta albo służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb., jak również towary napoczęte, towary z uszkodzonym opakowaniem.

Klient odsyła zamówiony towar na adres: 3coty®/376west sp. z o.o., Bąkowska 3C, 05-800 Pruszków.
Zanim nadadzą Państwo przesyłkę zwrotną, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym serwisem klienta pod nr. Tel. +48 577 155 330.

08. Reklamacja

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Produkty wolne od wad i jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Produktu (rękojmia) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na wskazane adresy kontaktowe Sprzedawcy.

Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także w miarę możliwości dołączenie dokumentu potwierdzającego sprzedaż bądź jego kserokopii.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Sprzedawca zobowiązuje się informować o podjętych czynnościach i wyniku reklamacji. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć wadliwy

Produkt na koszt Sprzedawcy, na adres Sprzedawcy: 3coty®/376west sp. z o.o. Bąkowska 3C, 05-800 Pruszków.

W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wymiany lub usunięcia wad, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Produktu ponosi Sprzedawca.

09. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Konsument:

1) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;

2) ma prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej oraz przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz. Urz. UE.L Nr 165, str. 1), Klient ma prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

10. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Sklepu zamieszczono w Polityce Ochrony Prywatności.

11. Regulacja końcowa

W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej. 376west zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu internetowego 3coty® spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie 376west zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach
nocnych i trwały jak najkrócej.

376west zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez 376west, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

12. Aktualizacja regulaminu

24.02.2022