Polityka ochrony prywatności / Polityka cookies sklepu internetowego 3coty.com

01. Postanowienia wstępne

1. Niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka”) określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 3coty.com, zwany dalej „Sklepem”, prowadzony pod adresem domeny www.3coty.com (dalej jako: „Witryna”) przez 376west sp. z o.o., Bąkowska 3C, 05-800 Pruszków, KRS 0000470202, NIP 7010388860, REGON 146789550, właściciela marki 3coty® (dalej jako: „Administrator”).

2. W Polityce uregulowano:

1) rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Administratora;
2) sposób wykorzystania tych danych;
3) prawa osób, których dane są przetwarzane przez Administratora;
4) kategorie podmiotów, którym dane te są udostępniane;
5) środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych;
6) sposób kontaktu w sprawie realizacji praw osób, których dane są przetwarzane przez Administratora;
7) stosowane przez Administratora środki i metody ochrony danych osobowych;
8) informacje dotyczące plików cookies.

3. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych danych osobowych podczas korzystania z Witryny, w tym dokonywania zakupów w ramach Sklepu. W tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby chronić Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza.

4. Administrator zapewnia, że powierzone jej dane są przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

02. Słowniczek

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres;

Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Witryny, w tym dokonuje zakupów w ramach Sklepu.

03. Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest 376west sp. z o.o., Bąkowska 3C, 05-800 Pruszków, KRS 0000470202, NIP 7010388860, REGON 146789550, właściciela marki 3coty®.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: [email protected]

04. Zasady zbierania danych osobowych

1. Administrator jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach prowadzenia Sklepu, uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od Państwa.

2. Administrator uzyskuje dane osobowe, w szczególności w celach takich jak:

1) kupowanie produktów dostępnych w Sklepie przez Internet;
2) przesyłanie informacji handlowych w ramach Subskrypcji Newsletter;
3) uczestnictwo w społecznościach internetowych, w tym korzystanie z blogów
4) przechowywanie Państwa preferencji na potrzeby przyszłych relacji i komunikacji;
5) pomoc w rozwijaniu usług internetowych Sklepu;
6) otrzymywanie spersonalizowanych komunikatów, ofert specjalnych i reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań w oparciu o udostępnione Administratorowi informacje oraz o informacje zgromadzone przez Administratora za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technik związanych z korzystaniem przez Państwa z Witryny czy mediów społecznościowych Administratora;
7) uzyskanie Państwa opinii o zakupionym produkcie lub Sklepie oraz umieszczenie opinii na stronie Witryny;
8) wstąpienie i członkostwo w klubie 3cotyClub.

05. Kategorie zbieranych danych osobowych

Administrator będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1) nazwisko i imię;
2) adres zamawiającego;
3) adres dostawy, jeżeli jest inny niż zamawiającego;
4) adres poczty elektronicznej;
5) numer telefonu;
6) nazwa firmy;
7) nr NIP;
8) informacje dotyczące posiadanych kotów i hodowli.

06. Sposób i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Państwa danych osobowych.

2. Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

3. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.

07. Cel przetwarzania danych osobowych i okres przechowywania danych osobowych

1. Gromadzone przez Administratora dane przetwarzane są m.in. w następujących celach:

1) Realizacji Umowy Sprzedaży:

a) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO, tj. w celu realizacji Umowy Sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie oraz w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy przez okres niezbędny do jej realizacji zgodnie z Regulaminem oraz w okresie późniejszym przez okres niezbędny do realizacji celów przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia roszczeń względem Administratora i dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora, a także w celu marketingowym na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora oraz po uzyskaniu dodatkowej zgody Klienta na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

b) Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie z uwzględnieniem terminów wynikających z realizacji przez Sprzedawcę obowiązków prawnych w zakresie sprzedaży przez Internet.

c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji Umowy Sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi realizację Zamówienia. Dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Sprzedaży mogą być udostępniane podmiotom udzielającym Administratorowi wsparcia na zasadzie zleconych usług zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania oraz podmiotom i organom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:

• w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy;
• w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

d) Klienci, którzy zarejestrowali Konto mają stały dostęp do swoich danych i możliwość ich poprawienia poprzez zalogowanie się do swojego Konta na Stronie Sklepu. Niezależnie od posiadania Konta, każdemu Klientowi przysługuje również prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Klient w dowolnym momencie ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2) Subskrypcji Newsletter

a) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz na podstawie dodatkowej zgody Klienta na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną., tj. w celu realizacji Umowy o Subskrypcję Newsletter na zasadach określonych w Regulaminie oraz w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy przez okres niezbędny do jej realizacji zgodnie z Regulaminem oraz w okresie późniejszym przez okres niezbędny do realizacji celów przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia roszczeń względem Administratora i dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora.

b) Klient wypełniając odpowiednie pola Formularza Subskrypcji Newsletter poprzez podanie swojego adresu e-mail zawiera umowę na Subskrypcję Newsletter polegającą na subskrybowaniu i otrzymywaniu przez Klienta na podany przez niego adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Sprzedawcy, dotyczących Produktów i Usług dostępnych w Sklepie. Wypełnienie odpowiedniego pola Formularza Subskrypcji Newsletter poprzez podanie swojego adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy o Subskrypcję Newsletter.

c) Dane osobowe w postaci adresu e-mail Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę oraz podmiot, któremu Sprzedawca powierzył obsługę systemu korespondencji z Klientami korzystającymi z Subskrypcji Newsletter.

d) Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w każdym czasie. W każdym czasie może być również rozwiązana umowa o Subskrypcję Newsletter. Dane osobowe podane w związku z korzystaniem z Subskrypcji Newsletter będą przetwarzane do czasu istnienia ku temu podstawy prawnej, tj. dopóki Klient nie wycofa udzielonej zgody lub nie wypowie w/w umowy.

3) Realizacji człokostwa w klubie 3cotyClub

a) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz na podstawie dodatkowej zgody Klienta na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną., tj. w celu realizacji Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci uczestnictwa w klubie 3cotyClub, na zasadach określonych w Regulaminie oraz w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy przez okres niezbędny do jej realizacji zgodnie z Regulaminem oraz w okresie późniejszym przez okres niezbędny do realizacji celów przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia roszczeń względem Administratora i dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora.

b) Klient wypełniając odpowiednie pola Formularza klubu 3cotyClub zawiera umowę na uczestnictwo w w/w klubie. Wypełnienie odpowiedniego pola Formularza klubu 3cotyClub jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

c) Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w każdym czasie. W każdym czasie może być również rozwiązana umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci uczestnictwa w klubie 3cotyClub. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia ku temu podstawy prawnej, tj. dopóki Klient nie wycofa udzielonej zgody lub nie wypowie w/w umowy.

4) Korzystania z okna kontaktowego (Chat)

a) Klient korzystając z okna kontaktowego wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu.

b) Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są przetwarzane, wyłącznie, w celu umożliwienia osobom zainteresowanym uzyskanie informacji dotyczącej oferowanych przez nas usług lub wyjaśnienia sprawy w związku, z którą zwrócił się użytkownik Witryny i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania w tym przypadku udzielenia informacji, załatwienia sprawy, z którą zwrócił się użytkownik.

5) Umieszczania opinii i komentarzy

a) Administrator zbiera dane klientów (takie jak nick, pseudonim, e-mail i inne), którzy dobrowolnie umieszczają komentarze do produktów na stronie bloga Sklepu.

2. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu, zbierania danych demograficznych o klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu.

3. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających komentarze do produktów, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu. Podobnie w celu promocji Sklepu lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu mogą zostać użyte komentarze Klientów.

08. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

1. Podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

2. Dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w Polityce, mogą być udostępniane podmiotom udzielającym Administratorowi wsparcia na zasadzie zleconych usług zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

1) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora (np. DHL Parcel, DHL Express, Poczta Polska);
2) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie (np. payU, PayPal, MyPOS, Klarna)
3) w przypadku Klienta, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych zgodnie z Regulaminem Sklepu, Administrator może udostępniać zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu system korespondencji z Klientami.

09. Uprawnienia osób których dane dotyczą

1. W granicach przepisów prawa mają Państwo prawo:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności jako formy kontroli przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;
2) dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania, przeniesienia i aktualizacji przetwarzanych przez Administratora Państwa danych osobowych;
3) w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
4) z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją oraz w granicach przepisów prawa – złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora opartego na realizacji jej uzasadnionego prawnie interesu.

2. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mogą Państwo skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Pliki cookies (ciasteczka) i oprogramowanie analizujące

1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych identyfikujących użytkowników, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Witrynę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu obsługi Witryny i zapewnieniu możliwości udostępniania Państwu interesujących informacji podczas procesu zakupowego.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

• Tworzenie statystyk pomagających zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co pomaga ich ulepszanie.
• Utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi ponownie się logować na każdej podstronie.
• Określenia profilu użytkownika w celu odpowiedniego dopasowania materiałów promocyjno-reklamowych w sieci.

4. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony mogą Państwo sami zadecydować, na jakie cookies zgadzacie się i tym samym, czy wyrażacie zgodę na korzystanie przez naszych Partnerów z danych zgromadzonych poprzez cookies, czy nie. Nie udostępnimy Państwa danych osobowych bez uprzedniego uzyskania takiej zgody.

5. Jednocześnie w każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje pomocy przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

6. Obok plików cookies Administrator może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować między innymi Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki internetowej, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.

7. W celu monitorowania strony internetowej Sklepu Administrator może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

11. Zmiany i aktualizacje Polityki

Polityka może być na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, o czym użytkownicy Witryny, w tym Klienci Sklepu zostaną poinformowani na stronie internetowej Sklepu. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Administratora dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych.

12. Aktualizacja polityki prywatności

28.06.2022